Poradenství

Nabízíme vám odbornou pomoc v různých životních situacích.

Nabízíme

Nabízíme pro děti,  dospělé a odbornou veřejnost v oblasti pedagogicko-psychologické.

Pro děti: psychické problémy, problémy s chováním, těžké životní situace, vztahy ve skupině vrstevníků, šikana, problémy s učením, závislosti, trávení volného času a další.

Pro dospělé: psychické problémy dětí, problémy s chováním, hledáme novou školu, ADHD, ADD, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, děti s tělesným a mentálním handicapem, máme nadané dítě, dítě v pěstounské péči, zákony v oblasti školství, poradenská zařízení, odklad aj.

Pro odbornou veřejnost: jak učit, vztah rodič a škola, vztah učitel a vedení školy, školský zákon, spolupráce s poradenskými službami, diagnostika dětí, personální otázky, bezpečnost na pracovišti, změny v zákonech, inkluze a provoz škol.

Naše mysl je dobrým sluhou, ale špatným pánem. Může se stát naším úžasným přítelem, ale
i nepřítelem. Záleží na nás. Mentální koučink Vás naučí žít svůj život vědomě a bez limitů.

Jak probíhá sezení?
S klienty pracuji individuálně na základě jejich mentálního a emočního nastavení a hlavně záměru, s kterým přicházejí.

Co je cílem?

 • Osvojení techniky ovládání mysli, emocí
 • Zvýšení psychické (mentální a emoční) odolnosti
 • Odstranění vnitřních bloků, které nás limitují
 • Odbourání strachů
 • Zvládání stresu
 • orientace na přítomný okamžik – prohloubení koncentrace
 • Posilování sebeVĚDOMÍ a sebeDŮVĚRY
 • Růstové nastavení mysli
 • Vědomé vyhodnocování životních situací

TERAPIE EMOČNÍHO KÓDOVÁNÍ
Emoční kód je metoda, která se zabývá odblokováním emočních traumat, která mohou mít
zásadní vliv na zdraví těla i duše. V rámci deaktivace emočního napětí v těle se klient
zbavuje psychických i fyzických zátěží, které mohou zásadně ovlivňovat jeho život.
Testování svalového napětí (kineziologie) bylo vyvinuto v 60. letech Dr. Georgem
Goodheartem a je dodnes hojně využíváno.

Emoční kód pomáhá navracet životní energii do rovnováhy, což je zásadní pro tělesné,
mentální a emoční zdraví.
Autorem metody emočního kódu je holistický lékař Dr. Bradley Nealson.

Jak probíhá terapie?
Nejprve si s klientem stanovíme záměr, s kterým do terapie přichází.
Pomocí jednoduchého svalového testu identifikuji klíčové momenty v životě klienta. Mozek
reaguje na otázku stažením nebo uvolněním svalů. Záporná emoce svaly oslabuje, kladná
naopak zpevní. Tímto způsobem získám potřebné informace, které mohou odhalit emocionální prožitky uložené hluboko v podvědomí.

Odpovídající blokádu posléze klient s mojí pomocí zpracovává a poté ji odstraňujeme. Takto
velice jemně společně odblokujeme příčiny potíží a emocionálních bloků.

Co je cílem?

 • Uvolnění uvězněných emočních zátěží a traumat
 • Zpracování destruktivních podvědomých vzorců chování
 • Odstranění psychických problémů – depresí, úzkostí, frustrací
 •  Odstranění fóbií
 • Odstranění zdravotních komplikací
 • Posílení psychické i fyzické odolnosti, koncentrace a sebejistoty
 • Nezpracované emoce nám mohou bránit žít autenticky v řadě oblastí našeho života.

V rámci emočního dekódování se opět dostáváme do fyzické, mentální a emoční stability.

Access Bars je jemná ruční technika, která byla představena Gary Douglasem v roce 1990.
Skládá se z 32 energetických pruhů, které se pohybují skrz a kolem Vaší hlavy. Tyto pruhy se spojují v konkrétních místech a korelují do různých oblastí a aspektů života.

Během sezení Access Bars se jemně dotýkám těchto bodů a uvolňuji elektromagnetický náboj všech myšlenek, představ, postojů, rozhodnutí a domněnek, které vás mohou limitovat v té konkrétní oblasti života.


Access Bars se dnes praktikuje ve více než 170ti zemích světa, používá se jako mocný a pragmatický nástroj v rodinách, školách, v podnikání, ve sportu, v psychologii, apod. Představte si, že by někdo stiskl knoflík a vypnul ten hlas ve vaší hlavě, který vám říká, že nejste dost dobří anebo že nemůžete dosáhnout toho, o čem sníte. Jakákoliv omezení, která jste si v životě vytvořili, jsou napojena na vaše myšlenky, představy, postoje, rozhodnutí a
přesvědčení o nich.

Jak probíhá terapie?
Lehnete si na lehátko, zakryjete se teplou dekou, zavřete si oči, uklidníte mysl a uvolníte se. 
Díky tomu se rychle dostanete do stavu hluboké relaxace.
Mozkové vlny se zpomalí, tělo během terapie uvolňuje emoce, omezení a bloky, zastaralé
vzorce chování a myšlení, otevírá se vědomí, uvolňují se myšlenky s negativním
nábojem. Dostáváte se do stavu fyzické i psychické rovnováhy.
Terapie je vhodná i pro děti.

Cílem ACCESS BARS:

 • Odstranění fyzických bolestí těla
 • Odstranění projevů nemoci – př.migrény, alergie, astma, ekzémy, nespavost
 • Nastartování samoléčebných procesů v těle, zrychlení hojení a rehabilitace po
  lékařských zákrocích či úrazech
 • Uvolnění stresu a napětí
 • Odbourání únavy a vyčerpanosti
 • Odstranění psychických zátěží – např. deprese, úzkosti, strachy
 • Snížení hyperaktivity u dětí
 • Celkové vyrovnání emočních a mentálních dysbalancí
 • Vhodná pro autisty a lidi s Alzheimerovou chorobou

Kurz je vhodný pro děti od 7 let.
Extraokulární vidění je kurz rozvoje mysli dětí, jehož cílem je, aby děti byly šťastné, spokojené, kreativní a hlavně SAMY SEBOU. Prostřednictvím dětí rostou současně i jejich rodiče.
Jedná se o ucelenou metodiku, jejíž pomocí provázím děti procesem poznání svého vědomí
a učím je, jak se svým vědomím pracovat. Rodiče jsou nedílnou součástí celého procesu, a proto je kurz považován za unikátní rodinnou terapii.

Děti v kurzu poznávají a budují svou osobnost, odbourávají strachy a problémy. Učí se poznat sebe a využívat své silné stránky a pracovat s těmi slabšími. Trénujeme mysl tak, aby byla otevřená, vědomá a nelimitovaná.
U dospívajících dětí už mysl podléhá kritickému uvažování a dítě často není schopno plně EOV aktivovat, i přesto v kurzu dochází k velmi intenzivnímu posunu ve vnímání intuice.

Jak probíhá kurz?
Program je sestaven z deseti na sebe navazujících individuálních lekcí, kdy je třeba dodržovat týdenní rozestup. Každá lekce má své téma, na kterém i rodiče spolu s dětmi pracují a spolu se tak rozvíjí a posouvají. Na každé lekci děláme s dětmi uvolňovací cvičení, vizualizace, práci s maskou a extraokulární vidění (EOV). Jednotlivé lekce nabízí vhledy do podvědomí dítěte a já získávám jedinečnou možnost identifikovat destruktivní vzorce chování a potřeby dětí. Metoda EOV vede děti (a společně s nimi i rodiče) do jejich nitra, učí je vnímat své pocity a potřeby, naslouchat své intuici a žít v souladu se sebou samým.
Otevírá neomezené možnosti, což posiluje zejména sebeVĚDOMÍ, sebeDŮVĚRU a nejen
díky tomu vede k hodnotnějšímu a radostnějšímu životu celé rodiny.
Absolutním přínosem kurzu bývá účast obou rodičů.

 

Cílem kurzu EOV:

 • Posílení psychické odolnosti
 • Posílení koncentrace a sebejistoty, sebedůvěry a sebevědomí
 • Zpracování negativních emocí a destruktivních vzorců chování
 • Zpracování traumat
 • Posílení vnitřní motivace a přirozeného vývoje dítěte
 • Posílení komunikačních schopností a sociálních vazeb
 • Rozvoj intuice, kreativity a individuálních dovedností dítěte
 • Pochopení odpovědnosti k sobě, k druhým a k životnímu prostředí
 • Samostatnost

 

INDIVIDUÁLNÍ NAVAZUJÍCÍ LEKCE EOV
Pokud prošlo Vaše dítě kurzem EOV a rádo by pokračovalo dál, je možné navštěvovat individuální lekce.

Co děti na individuálních lekcích čeká?

 • EOV – extraokulární vidění a práce s maskou
 • rozvoj intuice
 • pohybové aktivity s maskou
 • práce s emocemi
 • trénink mysli
 • meditace
 • relaxace
 • mnoho zábavných her
 • spousta legrace a zábavy

 

Po předchozí domluvě je možná konzultace s rodiči.
Délka 1 lekce je 60 minut.

 

SKUPINOVÉ LEKCE EOV
Pokud prošlo Vaše dítě kurzem EOV a rádo by pokračovalo dál, je možné navštěvovat
skupinové lekce (2-5 dětí).

 


Tato terapie probíhá v sedě, bez dotyku, za plného vědomí.


Co vás čeká?

Máte zavřené oči, abyste si lépe vybavoval/a situace z dětství a mohl/a se snáze soustředit.
Nejprve pojmenujete prolém, se kterým jste přišel/la a formulujete, co očekáváte od terapie,
co opravdu bytostně chcete. Tento cíl/záměr je velmi důležitý.
Já vás povedu cílenými otázkami co nejrychleji k příčinám vašeho problému. Tyto příčiny si
posléze pod mým vedením zpracujete. Plně se soustředíte na sebe, na své pocity a jejich
změny. Já si vše zapisuji a rychle a přesně vás vedu, abyste si problém sám/a vyřešil/a. Při
této práci na sobě se dostáváte do svého dětství ke vztahu se svými rodiči/vychovateli,
případně sourozenci a dalšími lidmi, hrajícími důležitou roli v této době. Po vyčištění vše
společně zkontrolujeme a následně dojde k odpuštění a smíření s mámou a tátou nebo
dalšími členy vaší rodiny. Často se stává, že si před terapií takovýto stav ani nedovedete
představit. Na závěr se podíváme, jak na tom jste ohledně vyřešení problému a vašeho
nastaveného cíle.

Klienti, kteří se ze srdce rozhodli změnit svůj život a žít šťastně, odcházejí z terapie a září. V
rámci zpětné vazby mi říkají, jak se jim ulevilo a jak se jim v oblasti, kterou jsme řešili, život
zlepšil. Uvědomují si, že je to na nich a začnou dělat praktické kroky, vedoucí k jejich
šťastnému a naplněnému životu. Je to pro mě radost vidět, jak se rozsvěcují, být u toho. Vážím
si odvahy svých klientů jít do sebe.
Sezení trvá 2 – 4 hodiny. Více informací o terapiích Metodou RUŠ naleznete na oficiálních
stránkách Metody RUŠ: RUŠterapie
Metoda RUŠ není psychoanalýza ani jiná psychologická a psychoterapeutická metoda a
nenahrazuje odbornou lékařskou péči. Jedná se o nástroj osobního rozvoje a není hrazena
žádnou zdravotní pojišťovnou.

Pro koho

Pro všechny, kteří si dokáží říct o pomoc…

Pro děti

Poradenství v oblasti:

 • psychické problémy
 • problémy s chováním
  těžké životní situace ( rozvod, úmrtí člena rodiny)
 • vztahy ve skupině vrstevníků
 • šikana
 • problémy s učením
 • závislost
 • trávení volného času
 • moji rodiče a moje rodina

Pro dospělé

Poradenství v oblasti:

 • psychické problémy
 • problémy s chováním
 • hledáme novou školu
 • ADHD, ADD, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
 • děti s tělesným a mentálním handicapem
 • máme nadané dítě
 • dítě v pěstounské péči
 • zákony v oblasti školství
 • poradenská zařízení
 • odklad
 • integrace a inkluze

Pro odbornou veřejnost

Poradenství v oblasti:

 • jak učit
 • vztah rodič a škola
 • vztah učitel a vedení školy
 • školský zákon
 • spolupráce s poradenskými službami
 • diagnostika dětí
 • personální otázky
 • bezpečnost na pracovišti
 • změny v zákoně
 • inkluze
 • provoz škol

Objednej se

Napiš nám